Gar­den­fix Oy on perustettu halu paran­taa meitä ympäröivää elämää ympäristöön. Olemme uusi yri­tys täynnä halukku­utta tar­jota sin­ulle uusia ideoita ja toteutuksen.

Puu­tarha vaatii täy­del­listä sitou­tu­mista ja päivit­täistä työtä. Puu­tarha on täynnä into­hi­moa ja riskejä. Arvioidessaan ole­massa edel­ly­tyk­siä, koska Sinun toivei­den ja ideoita ja parhaita mah­dol­lisuuk­sia saavu­tamme juuri Teille tarvit­ta­van ratkaisun.

Tar­joamme inno­vati­ivista met­al­lia ken­tän reunaa, joka tekee kau­ni­isti muo­toiltu alueet viimeis­telty kokonaisuus.

Mei­dän ostat nur­mikon ja ken­tän reunalle on otettu vas­taava töös­tus­di­s­ain­la­hen­duse patentti. Oy Gar­den­fix tuoteke­hi­tyk­sen ja markki­noin­nin hanke tukee Euroopan sosiaalirahasto.

img_0444